Financë/Kontabilitet

Fleksibiliteti në menaxhimin financiar

Duke qënë se Universitetet janë institucione të veçantë dhe unikesistemi i kontabilitetit mund të jetë specifik dhe të ndryshojnë nga modeli i botës së biznesit. Për këtë arsyeKontabiliteti U-GOV është një sistem i hapur në të cilin të gjitha metodat e ndryshme kontabël të pavarura bashkëjetojnë. Në këtë mënyrë U-GOV mund të zbatohet në institucionet earsimit të lartë që zbatojnë regjistrimit në Librin Kryesor te Përgjithshëm Kontabël, si dhe në universitetet që kanë një "Administrimi Publik të Kontabilitetit" dhe modelet e përshtaturapër kërkesat e qeverive te tyre kombëtare. Menaxhimi i Kontabilitetit (analiza financiare dhe pajtueshmërisë) është e disponueshme me këto dy modele kontabël dhe eshte e lidhurme kontrollimin dhe sistemin të dhënave.

Proceset administrative dhe financiare janë tërësisht të përshtatshëm dhe mbështeten direkt në detaje operative dhe janë të përfaqësuara me shpejtësi dhe në mënyrë koherente në raportimin e brendshëm dhe të jashtëm financiarsi dhe në kontrollin e menaxhimit.

Libri i Përgjithshëm i Llogarise është një sistem tërësisht i përshtatshëm financiar që integron informacione në kohë reale nga e gjithë organizataNëse është e nevojshmeInstitucioni gjithashtu mund te drejtojen drejt një modeli të kontabilitetit administrate publike autonome, por plotësisht i integruar me Librin Kryesor (nuk ka të dhëna dhengjarje shumëfishimi).

Administrata publike U-GOV accounting mbështet modele të ndryshme të kontabilitetit (Librit të Përgjithshëm të Kontabilitetit dhe Kontabilitete specifike teAdministratës PublikeUniversiteti mund të zgjidhe të miratojë njërin prej tyre ose të dyjaTë gjitha këto modele të ndryshme bashkëjetojnë në U-Gov si pikëpamje të ndryshme dhe të integruara në nje realiteti të njëjtë, duke eliminuar dublime të informacioneve dhe aktiviteteve.

Menaxhimi "modul accounting" ka dy qëllime, të sigurojë informacion të raportimit financiar, dhe pajtueshmërinë fokusuar në njësi autonome / divizione, për të ndërtuar bazën për Kontrollin e Menaxhimit dhe Procesi Analitik (realizohet nga U-GOV Planifikimi dhe Kontrollimi module).