U-GOV mbështet menaxhimin e burimeve njerëzore në kontekste gjithnjë e më të gjera, menaxhimin financiar, planifikimin e zhvillimit, analizimin e aftësive, vlerësimet dhe trajnimet.

Një aspekt strategjik është dhe ndarja e të dhënave të personave dhe njësive organizative në nivel sistemi. Për këtë arsye U-GOV është në gjendje të japë një identitet të vetëm të subjekteve dhe strukturave pjesëmarrëse në procese të ndryshme nëpër fusha të ndryshme.

Organization
Management
Menaxhimi i Organizimit U-Gov ndihmon për të përshkruar dhe menaxhuar strukturën organizative të universitetit. Ai përcakton organizimin universitar, menaxhon pozicionet e organizatës, lidh aftësitë e kërkuara / kompetencat me pozicionet, cakton njerëzit në pozicionet.

Careers Karrierat U-GOV synon menaxhimin e hapave, pozicioneve dhe roleve përparuese të punonjësve. Ai llogarit automatikisht informacionin ekonomik dhe organizativ të punonjësit duke filluar nga rregullat e brendshme apo kombëtare të kontratës të punës. Këto informacione janë bërë të disponueshme në kohë reale në modulin e pagave.