Sekretaria dhe Studentët

ESSE3 është Sistemi i Menaxhimit të Studentëve i përdorur nga 90% i universiteteve italiane dhe 60% e universiteteve shqiptare: u krijua se bashku me reformën e universiteteve italiane më 1999 (DM 509) për të mbështetur universitetet në implementimin e proçesit të Bolonjas.

ESSE 3 ofron funksionalitetet e nevojshme tek backoffice i administratës, ashtu si dhe përdoruesve fundor ( studentëve, mësuesve, etj), në mënyrë që të menaxhojë të gjithë ciklin akademik të studentit: si regjistrimi në silabuset e kurseve, vlerësimet deri në diplomim, dhe gjithashtu transferimet nga njëri universitet në tjetrin.

Më poshtë paraqiten disa nga funksionalitetet kryesore të ESSE3:

 • Zona Didaktike
  • Oferta Akademike;
  • Menaxhimi i Karrierës së Studentit;
  • Provime dhe Diplomimi;
 • Zona Administrative
  • Pranimi dhe Regjistrimi
  • Menaxhimi i Studentëve Hyrës dhe Dalës
 • Tarifa
  • Menaxhimi i Tarifave
  • Bursa
  • Periudha Financiare
 • Pas-Diplomimi dhe Studentët
  • Provimet e Shtetit
  • Shkollat e Specializimit
  • Doktoratura
  • Internshipe