Duke qënë se Universitetet janë institucione të veçantë dhe unike, sistemi i kontabilitetit mund të jetë specifik dhe të ndryshojnë nga modeli i botës së biznesit. Për këtë arsye Kontabiliteti U-GOV është një sistem i hapur në të cilin të gjitha metodat e ndryshme kontabël të pavarura bashkëjetojnë. Në këtë mënyrë U-GOV mund të zbatohet në institucionet e arsimit të lartë që zbatojnë regjistrimin në “Librin Kryesor te Përgjithshëm Kontabël”, si dhe në universitetet që kanë një “Administrim Publik të Kontabilitetit” dhe modelet e përshtatura për kërkesat e qeverive te tyre kombëtare. Menaxhimi i Kontabilitetit (analiza financiare dhe pajtueshmërisë) është e disponueshme me këto dy modele kontabël dhe eshte e lidhur me kontrollimin dhe sistemin të dhënave.

Proceset administrative dhe financiare janë tërësisht të përshtatshëm dhe mbështeten direkt në detaje operative dhe janë të përfaqësuara me shpejtësi dhe në mënyrë koherente në raportimin e brendshëm dhe të jashtëm financiar, si dhe në kontrollin e menaxhimit.

General
Ledger
Accounting
Libri i Përgjithshëm i Llogarise është një sistem tërësisht i përshtatshëm financiar që integron informacione në kohë reale nga e gjithë organizata. Nëse është e nevojshme, Institucioni gjithashtu mund te drejtojet drejt një modeli kontabiliteti administrate publike autonome, por plotësisht i integruar me Librin Kryesor (nuk ka të dhëna dhe ngjarje shumëfishimi).

Public
Administration
Accounting
Administrata publike U-GOV accounting mbështet modele të ndryshme të kontabilitetit (Librit të Përgjithshëm të Kontabilitetit dhe Kontabilitete specifike te Administratës Publike). Universiteti mund të zgjedhë për miratim njërin prej tyre ose të dyja. Të gjitha këto modele të ndryshme bashkëjetojnë në U-Gov si pikëpamje të ndryshme dhe të integruara në nje realiteti të njëjtë, duke eliminuar dublime të informacioneve dhe aktiviteteve.

Management
Accounting
Menaxhimi “Module Accounting” ka dy qëllime, të sigurojë informacion të raportimit financiar dhe pajtueshmërinë fokusuar në njësi autonome / divizione, për të ndërtuar bazën për Kontrollin e Menaxhimit dhe Procesi Analitik (realizohet nga U-GOV Planifikimi dhe Kontrollimi module).