IRIS ka për qëllim t’i ofrojë universiteteve kontrollin e të gjithë ciklit jetësor të kërkimit dhe një bazë të vetme informacioni për optimizimin e menaxhimit të fondeve. Këto janë pikat më të rëndësishme dhe përfitimet kryesore:

Research
Management
Assesment
 IRIS Research krijon një depozitë të vetme që mbedh të gjitha output-et përfundimtare të kërkimit (publikime, patenta, produkte, etj). Për më tepër, U-GOV Research i lejon universitetit të menaxhojë në një mënyrë të shpejtë dhe eficente vlerësimin e këtyre produkteve të kërkimit. Secili Universitet mund të konfigurojë vetë një numër karakteristikash: kriteret e vlerësimit për cdo lloj kërkimi, vlerësim automatik, raport dhe analizë.

Project
Management
 IRIS pajis me një menaxhim uniform të të gjithë projekteve aktive në universitet, si nga ana operative, ashtu dhe nga ajo financiare. Ofron bazat për racionalizimin dhe me pas përdorimin e burimeve, optimizimin e menaxhimit të projektit, montorimin dhe vlerësimin e rezultateve dhe të njohurive të fituara.

Research
Asset
Management
Në shtim të produkteve të kërkimit, IRIS menaxhon informacionet rreth projekteve, aktiviteteve, profesorëve, kërkuesve shkencorë, grupeve, publikimeve, fushave shkencore, pajisjeve, laboratoreve dhe mjeteve. Falë kësaj arkive të centralizuar, Universiteti di në cdo kohë dhe në detaje cilat njësi janë përfshirë në një projekt aktual.