RASH-i ka përgatitur një portal me anë të të cilit është i mundur zotërimi i një site-i personal për çdo personel akademik të universitetitit. Ky site i vjen në ndihmë personelit akademik për publikimime, biografi, projekte, informacione që gjykohen si të dobishme për studentët si dhe materiale të tjera që pedagogu dëshiron të publikojë.

Manual për regjistrimin e një faqeje personale për personelin akademik