WBC INCO Net: Rrjeti Akademik Shqiptar

2011.12.03

Projekti mbi “Krijimin e një Qendre Ndëruniversitare të Shërbimit dhe Rrjeti Telematik” synon përmirësimin dhe forcimin e sistemit universitar shqiptar si burim i mësimdhënies i nivelit më të lartë në vend dhe nxitjen e kërkimit shkencor.Qendra do të ofrojë shërbime software për universitetet dhe institutet kërkimore, dhe do të menaxhojë rrjetin arsimor dhe kërkimor. (më shumë)

WBC INCO Net: Implementimi i Procesit të Bolonjës në Shqipëri

2011.05.30

Shqipëria firmosi Deklarimin e Bolonjës në 2003 dhe filloi reformat e Bolonjës në 2004. Që atëherë janë marrë shumë hapa dhe proçesi ka përparuar. (më shumë)