ESSE3 është Sistemi i Menaxhimit të Studentëve i përdorur nga 90% i universiteteve italiane dhe 70% e universiteteve shqiptare: u krijua se bashku me reformën e universiteteve italiane më 1999 (DM 509) për të mbështetur universitetet në implementimin e proçesit të Bolonjas.
ESSE 3 ofron funksionalitetet e nevojshme tek backoffice i administratës, ashtu si dhe përdoruesve fundor ( studentëve, mësuesve, etj), në mënyrë që të menaxhojë të gjithë ciklin akademik të studentit: si regjistrimi në silabuset e kurseve, vlerësimet deri në diplomim, dhe gjithashtu transferimet nga njëri universitet në tjetrin. (më shumë)