PITAGORA

PITAGORA aplikacioni SW i sekretarisë online i zhvilluar nga zhvilluesit e RASH ofron funksionalitete për administratën e sekretarisë të universitetit dhe përdoruesit fundor (studentëve, pedagogëve, etj) npër menaxhimin e të gjithë ciklit akademik të studimeve universitare: si regjistrimi në silabuset e kurseve, vlerësimet, procesverbalet e provimeve,  diplomimi, transferimet ndërmjet universiteteve dhe mbartja e krediteve të fituara, etj. Disa nga funksionalitetet kryesore janë:

 

 •  Zona Didaktike

 1. Struktura Akademike

 2. Menaxhimi i Karrierës së Studentit

 3.  Provime dhe Tema e Diplomës

 • Zona Administrative

 1. Pranimi dhe Regjistrimi

 2. Orari dhe provimet

 3. Menaxhimi i Studentëve 

 • Tarifat

 1. Menaxhimi i Tarifave të studimit

 2. Bursa për studentët

 3. Periudha Financiare

 • Diplomimi 

 1. Provimet e Shtetit

 2. Praktika studentore

 3. Diploma Online dhe Suplementi

 

 

Aksesoni sistemin për universitetin tuaj

 

 

Kontakto: helpdesk@rash.al