Portali i Trajnimeve

Portali i Trajnimeve është krijuar në vitin 2017 sipas Udhëzimit Nr.1, datë 20.01.2017 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për ti ardhur në ndihmë Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA)  të monitorojë ecurinë e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punonjësve arsimorë. 

Nëpërmjet portalit, të gjitha agjencitë trajnuese të liçensuara prezantojnë kalendarin e trajnimeve të tyre. Po nga portali, të gjithë punonjësit arsimor të interesuar mund të regjistrohen në trajnime, të vlerësohen për trajnimet në të cilat kanë marrë pjesë, dhe të ndërtojnë portofolin e tyre digjital me trajnimet e zhvilluara.

 

Portali

Kontakto: support@rash.al