Software

 

Qendra Ndëruniversitare ofron shërbime software për menaxhimin e proçeseve akademike dhe administrative të universiteteve. Aplikimet e ofruara përfshijnë administrimin e informacionit kompleks për qeverisjen dhe organizimin universitar (shërbimet U-GOV). Portali i profesorit, si pjesë e aplikimeve, do të ndihmojë më specifikisht si instrument komunikimi dhe marketingu për universitetet.