RRETH NESH

RASH është "NREN"-i shqiptar antar i GÉANT, rrjetit europian të dedikuar TIK për kërkimin dhe arsimin që përfshin 38 NREN-e europiane. Projekti për “Krijimin e RASH” i cili startoi në vitin 2009 synonte përmirësimin dhe forcimin e sistemit universitar, të mësimdhënies, të menaxhimit universitar në një nivel më të lartë dhe të nxitjes të hulumtimit shkencor. Qendra Ndëruniversitare do të fillonte të ofronte shërbime software për menaxhimin e proceseve akademike dhe administrative në universitetet publike dhe institutet kërkimore në bashkëpunim me “CINECA” një Konsorciumin universitar italian, si dhe ndërtoi dhe menaxhon "Backbonin" e dedikuar në fibër optike të "Rrjetit Akademik Shqiptar" që lidh gjithë institucionet e arsimit të lartë dhe institutet e kërkimit shkencor në një Rrjet të përbashkët akademik i cili lidhet me Rrjetin pan-europian GÉANT. Gjatë këtyre viteve RASH ka zhvilluar vetë "in House" Platforma dhe aplikacione softuerike duke ofruar shërbime TIK për instirucionet e arsimit të lartë / institute kërkimore publike si dhe ka marrë pjesë nëpër programe të ndryshme kërkimore e projekte TIK si në nivel kombëtar ashtu dhe në atë europian në fushën e Teknologjisë te informacionit dhe Telekomunikacionit. Ne vitin 2018 RASh u riorganizuar me statusin autonom të një Qendër ndërinstitucionale për kërkim-zhvillim në fushën TIK me pjesmarrjen e Ministrisë për Arsimin dhe të 12 universitet Publike Shqiptare si bashkëthemelues.