RRETH NESH

RASH është "NREN" shqiptar antar i shoqatës GÉANT e përberë nga 38 NREN-e europiane. Projekti për “Krijimin e Qendrës Ndëruniversitare të Shërbimimeve dhe Rrjetit telematik universitar” nisi ne vitin 2010 dhe synonte përmirësimin dhe forcimin e sistemit universitar, të mësimdhënies në një nivel më të lartë, të menaxhimit universitar dhe në nxitjen e hulumtimit shkencor. Qendra Ndëruniversitare do të ofronte shërbime software për menaxhimin e proceseve akademike dhe administrative në universitetet publike dhe institutet kërkimore në konsulence me Konsorciumin universitar Italian “CINECA”, si dhe ndërtoi dhe menaxhon "Backbonin" e dedikuar në fibër optike të "Rrjetit Akademik Shqiptar" që lidh gjithë institucionet e arsimit të lartë me institutet kërkimore shkencore ne nje Rrjet universitar i cili lidhet me Rrjetin pan-europian te arsimit dhe kerkimit “​GÉANT”. RASH zhvillohen dhe ofron shërbime për menaxhimin e instirucioneve të arsimit të lartë publik shqiptar/të institucioneve kërkimore si dhe fokusohen në pjesëmarrjen nëpër programe të ndryshme kërkimore apo projekte si në nivel evropian ashtu dhe në atë ndërkombëtar në fushën e Teknollogjisë te informacionit dhe Telekomunikacionit. Duke filluar nga viti 2018 RASh është riorganuzuar si një Qendër ndërinstitucionale për kerkim zhvillim në fushën TIK me pjesmarrjen e ministrisë për Arsimin dhe të12 universitet Publike Shqiptare si bashkëthemelues.