Historiku

 • 2007 Parlamenti Shqiptar ratifikon Marrveshjen Nderqeveritare Shqiptaro-italiane per themelimin e Rrjetit Akademik Shqiptar me Ligjin nr.9704 dt.7/4/2007.

 • 2009 VKM nr.236 dt.6/3/2009 per krijimin e Qendres Nderuniversitare te Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik

 • 2011 nenshkrimi i kontrates se konsulences me Konsorciumin universitar italian CINECA  per ndertimin e QNSHRRT, RASH

 • 2012 pilotimi i platformes se perbashket universitare te sekretarise online ESSE3

 • 2012 Votimi nga Asambleja e Pergjithshme e TERENA (sot GEANT) i RASH si antar me te drejta te plota i Shoqatës te NREN-ve europiane.

 • 2016 fillimi i shërbimeve te Rrjetit akademik kombetar  ne fiber optike dhe lidhja e tij me rrjetitn europan te Shkences dhe Arsimit GEANT

 • 2016 fillimi i sherbimit te pare kombetar software per arsimi nga RASH nepermjet platformes per aplikimin ne universitete U-ALBANIA.

 • Komisioni europian pranon aplikimin e RASH per pjesmarrjen ne projektin GN.4-2 te finacuar nga Horizon2020.  

 • 8 Nentor 2017 firmosja e marrveshjes nga 12 Rektoret e universiteteve publike dhe Ministri i Arsimit per riorganizimin e RASH ne një Qendër të perbashket nderinsitucionale per kerkim-zhvillim ne fushen e Teknologjise se Informacionit dhe Telekomunikacionit. 

 • 2018 hyn në fuqi VKM nr.88 dt.14/2/2018 per riorganizimin e RASH nisur nga një iniciativë e 12 universiteteve publike shqiptare dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) për të krijuar një Qendër të përbashkët ndërinstitucionale.

 • 2018 RASH implementon platformen e sekretarise online "Pitagora" te zhvilluar i House, gjate 5 viteve 8 universitet publike behen pjese e saj.

 • 2019 RASH implementon platformen e pare kombetare te Bibliotekes digjitale "ULibrary" ne bashkepunim me kompanine amerikane EBSCO.

 • 2020 RASH implementon platformen LMS "Virtual.UNI" te zhvilluar i House per universitet publike per zhvillimin e mesimit online gjate pandeimse Covid 19.

 • 2021 RASH pranohet nga Asambleja e Pergjithshme e EOSC (Reja europian per Shkencen e hapur) si antar i mandatuar per Shqiperine.

 • 2023 RASH upgrade lidhjen e tij me Rrjetin europian per arsimin dhe Shkencen GEANT ne kapacitet 100Gbps.

 • 2023 RASH mikpret konferencen prestigjioze ne fushen e TIK te rrjetit GEANT ne Tirane, TNC23. Gjate punimeve te Konferences ju akordua medalja e Nderit per vitin 2023, drejtorit te pergjithshem te RASH dhe Kryetar i Bordit Drejtues, Dr.Arjan Xhelaj me motivacionin e ndertimit te nje institucioni NREN te suksesshem dhe nje modeli te qendrueshem me nje zhvillim te pakrahasueshem brenda vetem nje dekade.