Historia jonë

  • 2007 Parlamenti Shqiptar ratifikon Marrveshjen Nderqeveritare Shqiptaro-italiane per themelimin e Rrjetit Akademik Shqiptar me Ligjin nr.9704 dt.7/4/2007.
  • 2009 VKM nr.236 dt.6/3/2009 per krijimin e Qendres Nderuniversitare te Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
  • 2011 nenshkrimi i kontrates se konsulences me Konsorciumin universitar italian CINECA  per ndertimin e QNSHRRT, RASH
  • 2012 pilotimi i platformes se perbashket universitare te sekretarise online ESSE3
  • 2012 Votimi nga Asambleja e Pergjithshme e TERENA (sot GEANT) i RASH si antar me te drejta te plota i konsorciumit te NREN-ve.
  • 2016 fillimi i ndertimit te rrjetit kombetar akademik ne fiber optike dhe lidhja e tij me rrjetitn europan te Shkences dhe Arsimit GEANT
  • 2016 fillimi i sherbimit te pare kombetar software per arsimi nga RASH nepermjet platformes per aplikimin ne universitete U-ALBANIA.
  • Komisioni europian pranon kerkesen e RASH per pjesmarrjen ne projektin GN.4-2 te finacuar nga Horizon2020.  
  • 8 Nentor 2017 firmosja e marrveshjes nga 12 Rektoret e universiteteve publike dhe Ministri i Arsimit per rithemelimin e RASH ne Qendren e perbashket nderinsitucionale per kerkim zhvillim ne fushen e Teknologjise se Informacionit dhe Telekomunikacionit. 
  • 2018 me VKM nr.88 dt.14/2/2018 per riorganizimin e RASH e iniciuar nga një iniciativë e 12 universiteteve publike shqiptare dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) për të krijuar një Qendër ndërinstitucionale.