Legjislacion

Dokumentet themeluese te RASH janë ligji nr. 9704 datë 2.4.2007 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për realizimin e një Qëndre Shërbimesh dhe të një Rrjeti Telematik për Universitetet” dhe Vendimet e Qeverisë për themelimin e QNSHRRT dhe riorganizimin e Qendrës dhe themelimin e RASH sipas marrveshjes të MASR dhe rektorëve të Universiteteve publike shqiptare.